+31 (0)72 - 54 01 002

Disclaimer

Disclaimer - NEDERLANDS

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van deze website. Door een pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content op deze website is door TyreON BV met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en duidelijk mogelijk te laten zijn en zullen dit regelmatig aanvullen en/of actualiseren. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
TyreON BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de getoonde informatie.
TyreON BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan onze website gekoppelde bestanden of websites van derden.
Op onze content is auteursrecht van toepassing. Het kopiëren van deze content en het delen ervan op publiek toegankelijke plaatsen is niet toegestaan.
Het intellectueel eigendom is ook van toepassing op het gebruikte beeldmateriaal en teksten. Gebruik, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de auteur eigenaar vahet beeldmateriaal Christian Smit, DGA van TyreON BV.

Gebruik Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Lees meer over het gebruik van cookies in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen passende maatregelen moeten nemen om de persoon in kwestie voldoende te informeren. Wij verzamelen nauwelijks persoonsgegevens, onze klanten laten natuurlijk bedrijfsgegevens achter. Maar voor situaties waarin dat toch anders is, stelden wij een privacyverklaring op. Transparant en begrijpelijk.

Algemene voorwaarden
Op alle offertes en opdrachten tussen opdrachtgevers en TyreON BV zijn de algemene voorwaarden van Metaalunie van toepassing. Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden per e-mail opvragen >>

Email
Het onderstaande is van toepassing op alle e-mailberichten van TyreON BV.

De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door TyreON BV.
Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. TyreON BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.
Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het bericht te verwijderen.


Disclaimer - ENLISCH

The following applies to all web pages of this website. By using a page, you agree with this disclaimer.

The content on this website has been carefully compiled by TyreON BV. We make every effort to ensure that the information is as complete and clear as possible and will supplement and / or update this regularly. Despite our care, it is possible that the content is incomplete and / or incorrect.
TyreON BV does not accept any liability with regard to possible incompleteness and / or incorrectness of the content. You can therefore not derive any rights from the information shown.
TyreON BV is not responsible for the content on the files or websites of third parties linked to our website.
The intellectual property also applies to the images and texts used. Use, in whatever form, is only permitted after prior permission from the author and owner of the visual material Christian Smit, DGA of TyreON BV.

Use Cookies
We use cookies on our website. Cookies are small text files that can be used by websites to make user experiences more efficient. By law we may store cookies on your device if they are strictly necessary for the use of the site. We need your permission for all other types of cookies. Read more about the use of cookies in our privacy statement.

Privacy declaration
The General Data Protection Regulation (AVG) stipulates that companies that collect personal data must take appropriate measures to inform the person in question sufficiently. We hardly collect any personal data, our customers naturally leave company data behind. But for situations in which that is different, we prepared a privacy statement. Transparent and understandable.

Terms and Conditions
The general terms and conditions of Metaalunie apply to all quotations and assignments between clients and TyreON BV.
By this link you can request our terms and conditions by e-mail >>

E-mail
The following applies to all e-mail messages from TyreON BV.

The information sent in e-mail messages is confidential and is intended exclusively for the addressee. Publication, multiplication, distribution and / or provision of this information to third parties is only permitted after prior approval from TyreON BV.
There are risks associated with the use of e-mail such as virus transfer. TyreON BV is not liable for damage caused by the presence or transmission of any viruses.
If an e-mail message is not addressed to you, we kindly request you to return the e-mail message to the sender and delete the message.


Haftungsausschluss - AUF DEUTSCH

Das Folgende gilt für alle Webseiten dieser Website. Durch die Nutzung einer Seite stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu.

Der Inhalt dieser Website wurde von TyreON BV sorgfältig zusammengestellt. Wir bemühen uns, dass die Informationen so vollständig und klar wie möglich sind und ergänzen und / oder aktualisieren diese regelmäßig. Trotz unserer Sorgfalt ist es möglich, dass der Inhalt unvollständig und / oder fehlerhaft ist.
TyreON BV übernimmt keine Haftung für eventuelle Unvollständigkeiten und / oder Fehler des Inhalts. Sie können daher aus den dargestellten Informationen keine Rechte ableiten.
TyreON BV ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Dateien oder Websites von Dritten, die mit unserer Website verlinkt sind.
Für unsere Inhalte gilt das Urheberrecht. Das Kopieren und Weitergeben dieser Inhalte an öffentlich zugänglichen Orten sind nicht gestattet.
Das geistige Eigentum gilt auch für die verwendeten Bilder und Texte. Die Verwendung in welcher Form auch immer ist nur nach vorheriger Genehmigung des Autors und Eigentümers des Bildmaterials Christian Smit, DGA von TyreON BV, gestattet.

Verwenden Sie Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites verwendet werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten. Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn dies für die Nutzung der Website unbedingt erforderlich ist. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Erlaubnis. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Datenschutzerklärung
Die Allgemeine Datenschutzverordnung (AVG) sieht vor, dass Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben, geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um die betreffende Person ausreichend zu informieren. Wir erheben kaum personenbezogene Daten, unsere Kunden hinterlassen selbstverständlich Unternehmensdaten. Für Situationen, in denen dies anders ist, haben wir eine Datenschutzerklärung erstellt. Transparent und verständlich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Metaalunie gelten für alle Angebote und Aufträge zwischen Kunden und TyreON BV. Über diesen Link können Sie unsere Allgemeinen Metaalunie Geschäftsbedingungen per E-Mail anfordern >>

E-Mail
Das Folgende gilt für alle E-Mail-Nachrichten von TyreON BV.

Die in E-Mail-Nachrichten gesendeten Informationen sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder Weitergabe dieser Informationen an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung von TyreON BV gestattet.
Die Verwendung von E-Mails birgt Risiken wie die Übertragung von Viren. TyreON BV haftet nicht für Schäden, die durch das Vorhandensein oder die Übertragung von Viren verursacht werden.
Wenn eine E-Mail-Nachricht nicht an Sie adressiert ist, bitten wir Sie, die E-Mail-Nachricht an den Absender zurückzusenden und die Nachricht zu löschen.


Disclaimer - EN FRANCAIS

Ce qui suit s’applique à toutes les pages Web de ce site Web. En utilisant une page, vous acceptez cet avertissement.

Le contenu de ce site Web a été soigneusement compilé par TyreON BV. Nous mettons tout en œuvre pour que les informations soient aussi complètes et claires que possible et les complétons et / ou les mettons à jour régulièrement. Malgré nos soins, il est possible que le contenu soit incomplet et / ou incorrect.
TyreON BV décline toute responsabilité en ce qui concerne le caractère incomplet et / ou incorrect du contenu. Vous ne pouvez donc tirer aucun droit des informations affichées.
TyreON BV n'est pas responsable du contenu des fichiers ou des sites Web de tiers liés à notre site Web.
Le droit d'auteur s'applique à notre contenu. Copier ce contenu et le partager dans des endroits accessibles au public n'est pas autorisé.
La propriété intellectuelle s'applique également aux images et textes utilisés. L'utilisation, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisée qu'avec l'autorisation préalable de l'auteur et du propriétaire du matériel visuel Christian Smit, DGA de TyreON BV.

Utiliser des cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites Web peuvent utiliser pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace. Selon la loi, nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont strictement nécessaires à l'utilisation du site. Nous avons besoin de votre permission pour tous les autres types de cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies dans notre déclaration de confidentialité.

Déclaration de confidentialité
Le règlement général sur la protection des données (AVG) stipule que les entreprises qui collectent des données à caractère personnel doivent prendre les mesures appropriées pour informer suffisamment la personne concernée. Nous collectons à peine des données personnelles, nos clients laissent naturellement les données de l'entreprise. Mais pour les situations dans lesquelles cela est différent, nous avons préparé une déclaration de confidentialité. Transparent et compréhensible.

Termes et conditions
Les conditions générales de vente de Metaalunie s’appliquent à tous les devis et travaux entre les clients et TyreON BV.
Via ce lien, vous pouvez demander nos conditions de metaalunie générales par e-mail >>

Email
Ce qui suit s’applique à tous les messages électroniques de TyreON BV.

Les informations envoyées par courrier électronique sont confidentielles et sont exclusivement destinées au destinataire. La publication, la multiplication, la diffusion et / ou la communication de ces informations à des tiers n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de TyreON BV.
L'utilisation du courrier électronique, telle que le transfert de virus, comporte des risques. TyreON BV n'est pas responsable des dommages causés par la présence ou la transmission de virus.
Si un message électronique ne vous est pas adressé, nous vous prions de bien vouloir renvoyer le message électronique à l'expéditeur et de le supprimer.

Delivery throughout Europe.

For more information and rates for delivery within and outside of Europe, please contact TyreON.